Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

2 Δεκ 2012

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ( Απόφαση 5219/2004 και εγκύκλιος 13/7646/2004) (Ν.Ο.Κ. άρθρο 4 ,παράγραφος 2)


Αγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου
ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ  ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΥ : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ- ΜΕΡΟΣ 2- ΤΙΜΗ :23  ΕΥΡΩ

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
                                                                       ( Απόφαση 5219/2004 και εγκύκλιος   13/7646/2004)
(Ν.Ο.Κ. άρθρο 4 ,παράγραφος 2)
Ως εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας καθορίζονται οι εξής περιπτώσεις δομικών εργασιών σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα ( άρθρο 4 παράγραφος 2   του Ν.Ο.Κ. )
α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
ε. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
στ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.
η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
θ. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και κάθε σχετικό θέμα.
Με την απόφαση 5219/3-2-2004 ( Φ.Ε.Κ. 114Δ) της υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ρυθμίζεται η δυνατότητα κατασκευής συγκεκριμένων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας , για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται « Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» .
Για την χορήγηση της έγκρισης εργασιών εξετάζεται και ελέγχεται η αίτηση-δήλωση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά  , και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν κατά περίπτωση :
Για τις εκτός σχεδίου περιοχές ότι δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα , στον αιγιαλό η την παραλία , σε αρχαιολογικό χώρο η σε περιοχή απολύτου προστασίας.
Για τις εντός σχεδίου περιοχές ότι δεν βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο και δεν γίνονται σε κτίρια που έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά , η σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα η ρυμοτομούμενα.
Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις δεν χορηγείται η έγκριση εργασιών ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται με βάση τα δικαιολογητικά ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 και τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται κατά περίπτωση και επισυνάπτονται , όπως αναφέρεται στον πίνακα συνημμένων της πιο πάνω απόφασης και είναι:
  1. Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα.
  1. Εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών κατά περίπτωση ( αρχαιολογία, δασαρχείο , ΥΠΠΟ , ΕΠΑΕ κ.λ.π) .
  1. Βεβαίωση η αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου η αντίγραφο τοπογραφικού η αλλού σχεδίου , εάν η θέση του ακινήτου δεν προσδιορίζεται από την διεύθυνση.
  1. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της 5219/3-2-2004 απόφασης είναι:
Α. Έγκριση της ΕΠΑΕ όπου απαιτείται , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο    ισχύον άρθρο 3 του Γ.Ο.Κ. /85, χορηγείται πριν την υποβολή της αίτησης ,  σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α της Κ.Υ.Α. 31252/1530/87 Φ.Ε.Κ. 482Δ , και  συνοδεύεται από τα εγκεκριμένα σχέδια και φωτογραφίες.
Β. Έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ( νεότερων η Βυζαντινών  Μνημείων ) , εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα για το κτίριο η την περιοχή , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3028/2002 η της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για όσα κτίρια προβλέπεται από το ειδικό διάταγμα κήρυξης  (για ειδική ρύθμιση , προσθήκη η κατεδάφιση ) η του ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου , με τα συνημμένα εγκεκριμένα σχέδια η φωτογραφίες .
  1. Η απόφαση , ως ευνοϊκότερη μεταγενέστερη διάταξη , ισχύει και για τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες , εφόσον προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά και όπου απαιτείται η έγκριση της ΕΠΑΕ , που χορηγείται με βάση φωτογραφίες.
Στις περιπτώσεις αυτές , μετά την χορήγηση της έγκρισης , ακυρώνεται η τυχόν συνταχθείσα έκθεση αυθαιρέτου και δεν επιβάλλεται πρόστιμο .
Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα που έχουν εξοφληθεί δεν επιστρέφονται.
  1. Δεν απαιτούνται και δεν ελέγχονται στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων η των γηπέδων , η στοιχεία νομιμότητας των κτιρίων  , δηλώνονται όμως στην αίτηση με σαφήνεια τα σχετικά στοιχεία του ακινήτου .
Επίσης δεν απαιτούνται φορολογικές η άλλες κρατήσεις.
  1. Για τις εργασίες εσωτερικών επισκευών , όπως προβλέπονται  από το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ. , εξακολουθεί να μην απαιτείται άδεια και επομένως δεν απαιτείται ούτε Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας , εκτός εάν ταυτόχρονα γίνονται η έχουν γίνει και άλλες εργασίες.
  1. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο οικοδομική άδεια  ή άδεια δόμησης , η οποία είναι εν ισχύ και δεν έχει ολοκληρωθεί , δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών  , αλλά ενημέρωση της ισχύουσας αδείας.
  1. Οι αιτήσεις ελέγχονται και εγκρίνονται άμεσα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία  , εφόσον τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση 5219/3-2-2004 είναι πλήρη , και αναφέρονται στα συνημμένα της αίτησης , κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3 και 4.
Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες:
α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
ζ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.
θ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
ι. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 μ. από το φυσικό έδαφος.
ια. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.
ιβ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.
ιγ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.  
                  

 Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης, αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3.
 
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us