Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

8 Δεκ 2019

Συμπεράσματα για τις εφαρμογές του άρθρου 24 του Ν.Ο.Κ. περί χαμηλών κτιρίων


1Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 m, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

2Χαμηλό κτίριο είναι αυτό που έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης το πολύ 400 m2.

3. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων με συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 400 m2.

4. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Ν.Ο.Κ. ( Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται), οι υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

5. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 m και η κάλυψή τους δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη της περιοχής.

6. Εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και δεν ισχύουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις στην περιοχή και δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 m2 το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 m2.

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 m, καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20 (Ν.Ο.Κ) }.

8. Οι διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 m.

9. Σε περίπτωση οριζόντιας ή / και κάθετης συνιδιοκτησίας, η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης για τα χαμηλά κτίρια δεσμεύει όλο το οικόπεδο για κατασκευή αποκλειστικά χαμηλών κτιρίων. Ως εκ τούτου, για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών.

[Διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.3] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

Πατάρι σε οικισμό

Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .


Ερώτηση :

Θα ήθελα τη γνώμη σας, αν σε οικισμό σε υποκείμενη κάτοψη 40μ2 μπορώ να κατασκευάσω πατάρι 20μ2.

Απάντηση :

Δεδομένου ότι το άρθρο 2 παρ.28 του Ν.Ο.Κ. εφαρμόζεται και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο όπως σαφώς ορίζεται από το άρθρο 1 αυτού, σε, το κατασκευαζόμενο πατάρι πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. και επομένως μπορείς να κατασκευάσεις πατάρι <=70% Χ40 μ2 <= 28 μ2.

H εννιάμετρος δεν είναι υποχρεωτικη.

Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .

 

Άρθρο 14 παράγραφοι 1δ,ε,στ.

δ) Όταν το όμορο οικόπεδο είναι αδόμητο ή έχει κτίσμα που έχει κατασκευαστεί πριν την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο, το κτίριο επιτρέπεται να εφάπτεται ή να απέχει από το πλάγιο κοινό όριο απόσταση δ.( προφανώς εννοεί το πλάγιο όριο)
ε) Όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που προβλεπόταν λόγω πρώην συστημάτων δόμησης η τοποθέτηση του κτιρίου σε επαφή με πλάγιο κοινό όριο, το κτίσμα μπορεί να τοποθετείται σε επαφή με το πλάγιο κοινό όριο ανεξάρτητα θέσης και χρόνου κατασκευής του κτίσματος του όμορου οικοπέδου.
στ) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9,00 μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9,00 μ. και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου.
( Αυτό είναι δυνητικό δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί θα αναφερόταν αν ήταν υποχρεωτικό στο άρθρο 12 όπου αντίθετα αναφέρεται :
δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον δ ή Δ και πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.

3 Δεκ 2019

Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών - Εγκύκλιος Δ.Α.Ο.Κ.Α - τμήμα Γ΄ (Υ.Π.Ε.Ν./Δ.Α.Ο.Κ.Α /21028/27/4/2017).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών , αλλά και σε πλήθος ερωτημάτων πολιτών και ιδιωτών μηχανικών αναφορικά με την τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων - τεντών, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 6 του άρθρου 16 του Ν.4067/12 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
1. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και, σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τα κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους.
2. Τα κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου.
3. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.
4. Σε πεζόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των λειτουργικών, ενεργειακών και διακοσμητικών στοιχείων στις όψεις του κτιρίου σε ύψος μεγαλύτερο των 3,00 μ. μετά από βεβαίωση του αρμόδιου δήμου ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου.
Κατά την άποψη της ∆/νσής μας, τα κινητά προστεγάσματα-τέντες δεν αποτελούν εγκατάσταση ή μηχανήματα, ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη έγκριση από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες (Υ.∆ΟΜ.-ΣΑ) σύμφωνα με το 28750/13 έγγραφο της ∆/νσής μας, αλλά αποτελούν λειτουργικό εξοπλισμό του κτιρίου επί του οποίου τοποθετούνται και
συνεπώς για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται άδεια δόμησης, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, ούτε και προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ∆όμησης.

Προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4067/12 - Υπουργική Απόφαση - Αρ. πρωτ.: οικ.31685/ 7 / 7 / 2017Προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4067/12 ως ισχύει σήμερα, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους σε αυτές, σε περιοχές για τις οποίες δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Οι διατάξεις της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4067/12 ως ισχύει σήμερα, ως ειδικές, αποτελούν κίνητρο με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και εφαρμόζονται σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους σε αυτές (δηλ. βάσει του ΝΟΚ ή βάσει κανονιστικών αποφάσεων της Διοίκησης ή Π. Δ/γμάτων).

2. Εξαιρούνται της ανωτέρω εφαρμογής οι περιοχές οι οποίες βάσει Π.Δ/γμάτων ή Υπ. Αποφάσεων έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (ως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί και παραδοσιακά τμήματα πόλης), ή το ύψος τους έχει καθοριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση της σεισμικής επικινδυνότητας, λόγω ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας (πλησίον αεροδρομίων) ή αφορούν σε περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

Η ιδιότητα της κοινόχρηστης οδού αποκτάται είτε με τη διοικητική διαδικασία είτε λόγω αμνημόνευτης αρχαιότητας είτε με τις προϋποθέσεις του άρ. 28 Ν. 1337/1983.

Αγαπητέ Αναγνώστη


1. Δεν ασκεί επιρροή ο χαρακτηρισμός που δίνουν οι συμβαλλόμενοι στα 
συμβόλαια.
2. Αγωγή περί νομής. 
Άρνηση της αγωγής και όχι ένσταση συνιστά ο ισχυρισμός ότι η επίδικη 
έκταση (λωρίδα γης) αποτελεί κοινόχρηστη δημοτική οδό, σχετικά με την 
επίμαχη έκταση. 
3. Κλείσιμο των ανοιγμάτων του ακινήτου που βρίσκονται στο κοινό όριο. 
Διατάσσεται από το δικαστήριο. 
Νομιμοποιείται όμως μόνο ο κύριος του ακινήτου που έχει κοινό όριο με το 
κτίσμα να την ασκήσει και όχι ο νομέας. 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 401/2001

24 Νοε 2019

Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων, Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του άρθρου 14?

Ερωτήσεις 4ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ. Μακεδονίας

Ερώτηση :

Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων, Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του άρθρου 14?

Απάντηση :

Το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου.

Πράγματι, σε σχέση με τη θέση κτιρίου, σε πρώην σύστημα πτερύγων ασχέτως της θέσης του όμορου κτιρίου, το υπό κατασκευή κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, (παρ. 1 ε του άρθρου 14 του Ν. 4067/2012), δεδομένου ότι στο πρώην σύστημα πτερύγων προβλεπόταν η τοποθέτηση του κτιρίου σε επαφή με πλάγιο κοινό όριο.

Τα 100τ.μ. αναφέρονται στο άθροισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου; (άρθρο 26, παρ.4 για τα ΑΜΕA)Ερώτηση :
Στο άρθρο 26, παρ.4 για τα ΑΜΕΑ αναφέρεται ότι υφιστάμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους;
Τα 100τ.μ. αναφέρονται στο άθροισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου;
Τι νοείται σαν εξωτερικός χώρος; Πως ορίζεται η δυσανάλογη επιβάρυνση;
Απάντηση :
Το μέγεθος των 100μ2 αναφέρεται στο εμβαδόν του εσωτερικού χώρου.
Ως εξωτερικός χώρος νοείται ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (όπως έχει καθοριστεί από την άδεια λειτουργίας).
Δεν ορίζεται σαφώς η έννοια της «δυσανάλογης επιβάρυνσης» του ιδιοκτήτη, στο άρθρο του νόμου.

Χρήσιμες οδηγίες για περίφραξη και περιτοίχιση της ιδιοκτησίας σας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν.Ο.Κ.

Αγαπητέ Αναγνώστη

Πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε την περίφραξη του ακινήτου μας. Προτού όμως προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια καλό θα ήταν να γνωρίζουμε μερικά βασικά πράγματα, όπως με ποιο τρόπο και πότε μπορούμε να κάνουμε την περίφραξη, πότε απαιτείται άδεια δόμησης ή μικρής κλίμακας.

1. Ποια ακίνητα περιφράζουμε;

Κάνουμε περίφραξη στα:
Α) Άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου
Β) Άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου
Γ) Μη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου.
Δ) Στα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να γίνει περίφραξη μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.

2. Είναι υποχρεωτική η περίφραξη του οικοπέδου;

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωτική η περίφραξη οικοπέδων σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αλλά όχι στα απομακρυσμένα.
Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του οικοπέδου, ακόμα κι αν η ζημιά προέρχεται από τρίτους, ανάλογα με το Δήμο, επιβάλλονται κάποια πρόστιμα.
Εκτός από την περίφραξη ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε περιοδική αποψίλωση των χόρτων και καθαριότητα του χώρου, ανάλογα με τον κανονισμό που ισχύει και αφορά την καθαριότητα του οικείου Δήμου.

3. Σε ποιο σημείο περιφράζουμε;

Η περίφραξη τοποθετείται είτε κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου ή στο πρόσωπο με δρόμο, εντός του οικοπέδου. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, μπορεί να κατασκευαστεί περίφραξη εκατέρωθεν του κοινού ορίου, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών.

4. Με ποιο τρόπο περιτοιχίζουμε ένα ακίνητο;

Η περιτοίχιση με άδεια δόμησης, επιτρέπεται καταρχήν σε άρτια γήπεδα και το ύψος του περιφράγματος, που συμπεριλαμβάνει το τοιχίο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1,5 μέτρο και τα κάγκελα ή το πλέγμα ή την ξύλινη κατασκευή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία μέτρα (3) μ. συνολικά.
Κατ’ εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος, μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος των 3 μέτρων, μόνο για λόγους ασφαλείας (π.χ. Βιομηχανίες, Δικαστικές Φυλακές, κλπ) ή τα γήπεδα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα και τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.
Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.
Στα οικόπεδα και γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο από 3,00 m, εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.
Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

23 Νοε 2019

Αποστάσεις πισίνας από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου σε εκτός σχεδίου

Ερώτηση :
Θέλω να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου περιοχή στον ακάλυπτο , πισίνα και λόγο της μορφής του οικοπέδου (μακρόστενο) πρέπει να πλησιάσω στα όρια.
Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση?
Απάντηση :
άρθρο 17 παρ. 6 γ του Ν.Ο.Κ .
Οι πισίνες επιτρέπονται στα όρια του οικοπέδου.
παρ6. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται
(...)
γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Εγγρ-13188/4-5-04 (ΔΟΚΚ)
Κολυμβητικές δεξαμενές (στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου,
αποστάσεις πισίνας από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου)
α) Το με αρ. πρωτ. ΔΟΚΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ 13188/23-3-04 ερώτημα του κ. Ζ.Α.
Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι στο Αρθ-17 του ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν καθορίζονται περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση ασκεπούς κολυμβητικής δεξαμενής στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.
Όσον αφορά στις αποστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου, σας επισημαίνουμε ότι ελλείψει ειδικής αναφοράς για τις κατασκευές αυτές στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, λαμβάνονται υπ' όψιν οι αποστάσεις του Αρθ-26 του προαναφερόμενου κανονισμού που αφορούν στην κατασκευή στεγανών δεξαμενών συλλογής ομβρίων υδάτων ή λυμάτων (βόθρων).
2. Εγγρ-86431/15-11-00 (ΔΟΚΚ)
Ασκεπείς πισίνες, υδατοδεξαμενές στους ακάλυπτους
(Κολυμβητικές δεξαμενές στον ακάλυπτο)
ΣΧΕΤ.: Η από 20-10-00 αίτησή σας
Σε απάντηση της πιο πάνω σχετικής αίτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το Αρθ-17 παρ.2α και παρ.2ε του ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου οι ασκεπείς πισίνες και οι δεξαμενές νερού ύψους μέχρι 1,00 μ. από την πέριξ οριστική στάθμη του εδάφους.
2. Εφόσον κατασκευαστεί υδατοδεξαμενή θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το Αρθ-26 παρ.5.5 του "κτιριοδομικού κανονισμού" ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89.
3. Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι η πολεοδομική υπηρεσία (Αρθ-27 παρ.1 του ΓΟΚ/85 και Αρθ-2 του ΠΔ/8-7-93 "περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών" ΦΕΚ-795/Δ/13-7-93 ).
3. κτιριοδομικός άρθρο 26 παρ. 3.16
Όπου δεν είναι δυνατή η αποχέτευση προς υπόνομο ή όπου ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας υπονόμων απαιτεί επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου (σηπτικής δεξαμενής). Οι στεγανοί βόθροι ή άλλες κατάλληλες για την καθίζηση των λυμάτων διατάξεις πρέπει:
- Να έχουν επαρκή χωρητικότητα και κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται.
- Να έχουν στεγανά τοιχώματα, αποκλείοντας διαρροές λυμάτων προς το χώμα και εισροές υπογείων ή ομβρίων υδάτων.
- Να έχουν στόμια καθαρισμού και επίσκεψης αεροστεγανά.
- Να αερίζονται.
- Να απέχουν τουλάχιστο 15 μέτρα από κάθε πηγή νερού και τουλάχιστον 1,00 μ. από όλα τα όρια του οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου.
4. Εγγρ-26025/4012/88 (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Πισίνες σε απόσταση 1,00 μέτρου από το όριο (Υδατοδεξαμενές - όρια οικοπέδου)
Σε απάντηση της από 17-3-88 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις για την κατασκευή πισίνας στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, που προβλέπει από το άρθ-17 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85).
(Για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της στεγανότητας της πισίνας εφαρμόζεται κατ' αναλογία η παρ. 5δ του άρθ-99 του ΓΟΚ/73, που έχει παραμείνει σε ισχύ, για την τήρηση της απόστασης του 1,00 μ. από τα όρια του οικοπέδου, χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση της απόστασης αυτής από κτίριο που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο, εφόσον βέβαια τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες στεγανότητας της πισίνας προς την πλευρά του κτιρίου.)
Το άρθρο 99 ΓΟΚ 73 Καταργήθηκε στις 18/8/1990 οπότε το εντός παρενθέσεως είχε παύσει να ισχύει. Επομένως και κατά ΓΟΚ 85 (μέσω των παραπάνω εγγράφων) κακώς δίνονταν ερμηνεία από τη ΔΟΚΚ, ότι η απόσταση του 1. μ. ήταν υποχρεωτική.
Στην ουσία δεν ήταν και οι πισίνες μπορούσαν να κολλάνε στο όριο του οικοπέδου.

Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων - Απορίες

Ερώτηση :
Στο ΦΕΚ 270Δ / 1985 (Άρθρο 5 ΠΔ-24/31-5-85) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ αναγράφει:
1. Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τμ στο σύνολο των ορόφων.
Απορίες:
α) Εννοεί πως έχουμε μέγιστη δόμηση 600 μ2 ή εννοεί πως και η κάλυψη πρέπει να είναι μέχρι 600 μ2 max ?
Πχ μπορώ να κάνω 600 μ2 ισόγειο και να έχω και 100 μ2 Η.Χ. άρα 700 μ2 κάλυψη και 600 μ2 δόμηση ?
β) Τα 600 μ2 υπόγειο κάτω από το περίγραμμα δεν προσμετρά στη δόμηση. Σωστά ?
γ) Ισχύουν τα βάσει του Ν.4062012 , άρθρου 11 παρ.6.ι.α. Πως σε ειδικά κτίρια το 50 % του υπογείου μπορεί να έχει κύρια χρήση αλλά δεν μετρά στην δόμηση ?
δ) όταν έχω 2 κτίρια εντός του γηπέδου ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ? Πρέπει να είναι Δ=3,00 μ. + H/10 ή δ = 2.50 + Η/20
Απάντηση :
α. Εννοεί μέγιστο 600τμ δόμηση, 600τ.μ. κάλυψη,.
Αν έχεις ημιυπαίθριους και θέλεις να εξαντλήσεις την δόμηση, θα φτιάξεις διώροφο.
β. Δεν μετρά στην δόμηση το υπόγειο. (προσοχή, η οροφή του έως 0,80μ από την διαμορφωμένη)
γ. Ισχύει και στα εκτός σχεδίου το 11§6ια.
δ. Εγκ-113/86, Άρθρο 8, παράγραφος 3
Στην εκτός σχεδίου δόμηση οι αποστάσεις μεταξύ τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ κτιρίων του ιδίου γηπέδου πρέπει να είναι Δ για να προσμετρηθεί ο χώρος αυτός στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του γηπέδου

3 Ιουλ 2019

Σε έρκερ μπορώ να βγάλω αρχιτεκτονική προεξοχή και να στεγάσω το παράθυρο? και αν όχι , από πού προκύπτει η απαγόρευση?

Ερώτηση :

Σε έρκερ μπορώ να βγάλω αρχιτεκτονική προεξοχή και να στεγάσω το παράθυρο? και αν όχι , από πού προκύπτει η απαγόρευση?

Απάντηση :

άρθρο 16.5 παρ. ε
ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.

Who is among us