Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

5 Μαΐ 2012

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

                                 
Αγαπητέ φίλε
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες  ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου

    ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ
                                          ( Εγκύκλιος 2402/1977)
   
Εκτός από τα  παραπάνω στοιχεία απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών στις παρακάτω περιπτώσεις ειδικών κτιρίων :

1. ΚΤΙΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ

1.    Εγκεκριμένων σχεδίων από την επιτροπή ασφαλείας κινηματογράφων και θεάτρων
2.    Αδείας  εγκατάστασης από την αρμόδια κατά νόμον αρχή.

 2. ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1.    Έγκριση διευθύνσεως μεταφορών του υπουργείου μεταφορών και επικοινωνιών.

2.    Έγκριση του Υπουργείου βιομηχανίας για τυχόν υπάρχουσα βιομηχανική εγκατάσταση.

3.    Έγκριση Υπουργείου Δημοσίων έργων επί τυχόν πολεοδομικών παρεκκλίσεων.

3. ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ

1.    Έγκριση του Υπουργείου βιομηχανίας .
       Η έγκριση απαιτείται και προκειμένου για προσθήκες .

2.    Έγκριση Υπουργείου Δημοσίων έργων επί τυχόν πολεοδομικών παρεκκλίσεων.

 4. ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
     ΚΑΙ    ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
 
1.    Συμβόλαιο και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.

2.    Έγκριση του Νομάρχη περί χαρακτηρισμού της οδού ως δημοτικής η κοινοτικής .

3.    Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την τεχνική Υπηρεσία του Ο.Σ.Ε.  στο οποίο να φαίνεται η απαλλοτριωμένη ζώνη.

5. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ , ΣΤΑΥΛΩΝ , ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
      ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Έγκριση Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών με θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

6. ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ

Α. Δρόμος που υπάρχει πριν από το 1923:

Απόφαση Νομάρχη για την αναγνώριση του.

Β. αποκλεισμένα οικόπεδα που δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένο δρόμο :

Απόφαση Νομάρχη  που καθορίζει τον τρόπο ανοικοδόμησης στα αποκλεισμένα οικόπεδα ( άρθρα 43,44 και 45 του Διατάγματος  από 17.7.1923 ).

 7.  ΚΤΙΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ , ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ  
       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  1. Έγκριση Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών .

  8.  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  1. Έγκριση  γενικής γραμματείας Αθλητισμού.

 9. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

1.    Συμβόλαιο και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για εκτός σχεδίου οικόπεδα.

2.    Έγκριση της Διεύθυνσης Δημοσίων κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για καθορισμό του χειμερίου κύματος.

10. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ
  
Όταν η οικοδομή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από την οριογραμμή ρέματος  τότε απαιτείται η εξής διαδικασία:
  
 Α.  Υποβάλλονται στην Πολεοδομία :
        
 1. Αίτηση για τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος.

 2.    Τρία τοπογραφικά σε κλίμακα 1:200 στα οποία να φαίνονται το οικόπεδο , τα  όμορα του  οικόπεδα και το ρέμα σύμφωνα με το διάταγμα.

3. Γραμμάτιο είσπραξης αμοιβής τοπογραφικού

4. Απόδειξη καταβολής εισφοράς υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 Β. Υποβάλλονται στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. έξη τοπογραφικά από τα οποία  τα δυο θεωρημένα από την  πολεοδομία καθώς και αντίγραφο αποσπάσματος ρυμοτομικού θεωρημένο από την  πολεοδομία, αφού καταβληθεί στο Δημόσιο ταμείο  σχετικό παράβολο.Η  Ε.Υ.Δ.Α.Π καθορίζει τα απαιτούμενα τεχνικά έργα .
       
        ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ βλέπε Απόφαση 3046/1989

11. ΚΤΙΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

    1. Έγκριση Υπουργείου παιδείας.

   2. Έγκριση Υπουργείου Δημοσίων έργων επί τυχόν πολεοδομικών
     παρεκκλίσεων.

12. ΚΤΙΡΙΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ , ΞΕΝΩΝΩΝ , ΜΟΤΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.    Έγκριση Ελληνικού οργανισμού τουρισμού.

2.    Έγκριση Υπουργείου Δημοσίων έργων επί τυχόν πολεοδομικών
              παρεκκλίσεων.

13. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Έγκριση από την  Αρχαιολογική υπηρεσία προκειμένου περί ανέγερσης οικοδομών , εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
 Απαιτούνται τρία τοπογραφικά, μια κάτοψη υπογείου, μια τομή , ένα σχέδιο εκσκαφών . 

14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ Κ.Λ.Π. ΟΔΟΥΣ

 Έγκριση σύνδεσης από την αρμόδια αρχή όπου απαιτείται (Δ/ματα 1224/1981, 465/1970 )
                                                                
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ   Πρέπει να γίνονται: 1. Κλίμακες με πλατύσκαλα.
                                                                                                      
                                                             2. Έλεγχος πυρασφάλειας  για  εξόδους διαφυγής.                                                                                         
                                                             3. Πιθανά  ενεργητική πυροπροστασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us