Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

6 Ιουλ 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ( Φ.Ε.Κ 43Β/2012 ) , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ( Παρ. 2, AΡΘΡΟΥ 24 του Ν. 4014/11) ( ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4178/2013 ή 4014/11 )Αριθμ. οικ. 2975

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Εγκύκλιο 7/2012 ( παρ. (Α. 2.) Στην παρ. 4 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 Διευκρινίζεται ότι :

α) Στην έννοια των εργασιών επισκευής του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) περιλαμβάνονται και οι
εργασίες για ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, οι οποίες όμως δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό και τα πολεοδομικά μεγέθη του.

1. Ως εργασίες επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση − αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρηση των αυθαιρέτων κατακευών, που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει, νοούνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί
χρωματισμοί, μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, επισκευές δαπέδου, επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών, τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδών υγιεινής, θυρών και παραθύρων,
καθώς και μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών-δωμάτων και γενικά μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής, προστασίας και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ικριωμάτων υποβάλλεται δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης των ικριωμάτων από αρμόδιο μηχανικό.

2. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από Έγκριση Εργασιών, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, όπως το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα, εφ’ όσον υποβληθεί αίτηση του ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του ιδίου και της θέσης
του ακινήτου συνοδευόμενη με φάκελο που περιλαμβάνει τα εξής :

α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο άρθρο24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β, του άρθρου 24, του ν. 4014/11.
Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων εργασιών, της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους και πιστοποίηση οτι οι εργασίες δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

ε) Σε περίπτωση πρόχειρης κατασκευής το πρακτικό της επιτροπής της παρ. 9, του άρθρου 24 του ν. 4014/11.

στ) Έντυπο «Έγκρισης εργασιών επισκευής», σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα εις 4πλούν.

Η πληρότητα των στοιχείων ελέγχεται κατά την υποβολή τους, ενώ η αίτηση δεν γίνεται δεκτή σε περίπτωση ελλείψεων και επιστρέφεται ακόμη και εάν έχει πρωτοκολληθεί.

3. Αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Πολεοδομικής υπηρεσίας, αφού ελέγξει τα ανωτέρω δικαιολογητικά χορηγεί την έγκριση εργασιών επισκευής

εντός διημέρου σε περίπτωση που δεν υπάρχει διάσταση απόψεων. Ένα αντίγραφο του εντύπου «Έγκρισης Εργασιών Επισκευής» χορηγείται στον ιδιοκτήτη,το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων−Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο Δήμο και το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της πολεοδομικής υπηρεσίας.

4. Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών είναι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής εντός του ανωτέρω διαστήματος η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού.

5. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ της πολεοδομικής υπηρεσίας και του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου κτίσματος όσον αφορά στο κατά πόσον οι ζητούμενες εργασίες αποβλέπουν πράγματι στην υγιεινή, τη συνήθη συντήρηση ή την αισθητική βελτίωση – αποκατάσταση της κατασκευής το θέμα παραπέμπεται για γνωμοδότηση στην αρμόδια ΕΠΑΕ (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
από 1−3−2012).

Άρθρο 2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993

«Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει ή στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11 για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1−3−2012.

2. Επιπλέον υποβάλλονται :
α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του ν. 4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

3. Ως έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση του τίτλου αναγράφεται «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 17 άρθρ.
24 ν. 4014/2011)».

4. Η επιφάνεια του προς αποπεράτωση κτιρίου περιορίζεται αποκλειστικά στο περίγραμμα που ορίζουν τα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα στοιχείων και ο όγκος σ’ αυτόν που προσδιορίζεται από το περίγραμμα και τα υφιστάμενα φέροντα οριζόντια στοιχεία της
ανώτερης στάθμης του.

5. Στο Διάγραμμα κάλυψης ή στο Διάγραμμα δόμησης του ν. 4030/11 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, δηλ. θέση, κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.λπ. του κτίσματος.

Επίσης υπολογίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη των κτιρίων, των οποίων ζητείται η αποπεράτωση, με βάση την οριστική μορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους με τους όρους δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου,
με εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις__
2. ΑΡΘΡΟ 24  του Ν. 4014/11 , Παρ 2.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΜΕ 4178/13 ή 4014/11
 Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής
 α. Αίτηση.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας  που υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς  επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23.
Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό.
 Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή).
Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100.
 Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου.
Επιπλέον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη µε προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.
 Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές µε εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια .
Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύμφωνα µε το παράρτημα του παρόντος και:
 αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια   κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση ββ’ συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού, συνοδευόµενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε µμακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστηµα του φέροντος οργανισµού, καθώς και τυχόν εµφανείς βλάβες,
ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ µελέτη στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού, η οποία θα περιλαµβάνει: i) γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισµού, ii) αποτίµηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισµού, iii) µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη στάθµη επιτελεστικότητας (σεισµικός συντελεστής), iv) πρόταση ενισχύσεων του υφισταµένου φορέα, εάν απαιτείται, v) αντισεισµικό έλεγχο µε το σεισµικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.  Στο σώµα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος.
 «Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή  αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυτός μπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προ της 31.1.1983. »
 Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.
 Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.
 γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και  µέχρι 1.000 τ.µ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συµβεβληµένες τράπεζες.
 δ) Έντυπο υπολογισµού του ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.
 Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται µε πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του µηχανικού του.
Με απόφαση των αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόµιµες, κατά την έννοια του ν. 3919/2011, αµοιβές των µηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και µελέτες που συνυποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003.
Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τµήµα  του ακινήτου, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.
Ειδικά στην περίπτωση των δωµάτων, στα οποία υπάρχει µε βάση νόµιµο τίτλο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση µπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.
Προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν.4030/11
«Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη.»
3. ΣΥΜΦΩΝΑ  
1. ΜΕ ΤΗΝ Εγκύκλιο 1/2012 ( Ενότητα Β παρ.4 )
παρ4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ:
Με την παρ. 10, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται η παρ.17 του άρθρου 24, του ν. 4014/11.
Σύμφωνα με αυτή για τις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, καθώς και η εκτέλεση εργασιών επισκευής, μετά από έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, εφ' όσον αυτές δεν τα επαυξάνουν σε όγκο.

2. ΤΗΝ Εγκύκλιο 7/2012 ( παρ. (Α. 2.)
Στην παρ. 4 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 Διευκρινίζεται ότι :
α) Στην έννοια των εργασιών επισκευής του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) περιλαμβάνονται και οι
εργασίες για ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, οι οποίες όμως δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό και τα πολεοδομικά μεγέθη του.
β) Για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) και δεδομένου οτι δεν πρόκειται για νομιμοποίησή της, προσκομίζονται οι μελέτες των υπολοιπομένων εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν κατά το διάστημα ισχύος της άδειας και όχι των εργασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί αυθαίρετα.
4. Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τον Έλεγχο Πληρότητας ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Απαιτούμενα για τον Έλεγχο Πληρότητας
1
ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
2
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΕ
4
ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡ. 2Β, ΑΡΘΡΟ 24, Ν. 4014/11)
5
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
6
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
7
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
8
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΡ. 9, ΑΡΘΡΟ 24, Ν. 4014/11)
10
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us