Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

18 Ιαν 2016

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΩΣ KAI Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΦΟΡΑ ( ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ( E' ΜΕΡΟΣ ) )

τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ : ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 5η Έκδοση -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΙΜΗ: 12 ΕΥΡΩ, σελίδες 93

Ανελκυστήρες

Η Νομοθεσία η σχετική με τους ανελκυστήρες , με Θέματα που αφορούν τον διαχειριστή της πολυκατοικίας είναι: (περιέχονται στο KYA 28425 τ.Β´ ΦΕΚ 2604 από 22/12/2008 «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» )


1.Συντήρηση ανελκυστήρα


( άρθρο 4 , παράγραφος 4) .
Η συντήρησης των ανελκυστήρων γίνεται:
1. Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες
2. Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες (45) ημέρες (8 φορές τον χρόνο).
3. Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα κτίρια, 2 φορές το μήνα .

2. Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές


1. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής:

α) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις, κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.

β) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.

γ) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία

δ) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες.

3. Επιμερισμός της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρος\

«Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρος δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση του ως και τής δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεως του θα γίνεται με βάση τούς συντελεστές του κατωτέρω πίνακα επιμερισμός δαπάνης για κάδε όροφο»:

1.Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος)
Συντελ. 0,30
2. Ισόγειο (περίπτωση μη βατού δώματος)
Συντελ. 0,30
2) 1ος Όροφος Συντελ. 1,00
3) 2ος Όροφος Συντελ. 1,10
4) 3ος Όροφος Συντελ. 1,20
5) 4ος Όροφος Συντελ. 1,30
6) 5ος Όροφος Συντελ. 1,40
7) 6ος Όροφος Συντελ. 1,50
8) 7ος Όροφος Συντελ. 1,60
9) 8ος Όροφος Συντελ. 1,70
10) 9ος Όροφος Συντελ. 1,80
11) 10ος Όροφος Συντελ. 1,90
12) 11ος Όροφος Συντελ. 2,00
13) 12ος Όροφος Συντελ. 2,10

Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται για κάθε όροφο. 0, 1 τής μονάδος.

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε διαμέρισμα: Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστάς των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του άνελκυστήρος και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σε κάθε όροφο. Στη συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του άνελκυστήρος και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σε κάθε όροφο.
Στη συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.

Παράδειγμα:

Έστω πενταώροφη πολυκατοικία με βατό δώμα πού στον τρίτο όροφο της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 τ.μ. , 40 τ.μ., 50τ.μ. και 80 τ.μ. και ή συνολική δαπάνη λειτουργίας του
ανελκυστήρα ανέρχεται σε 1260 ευρώ .

α) Άθροισμα συντελεστών 5οροφης πολυκατοικίας βάσει του πίνακα.
Ισόγειο (βατό δώμα) 0.30
1ος όροφος 1.00
2ος όροφος 1.10
3ος όροφος 1.20
4ος όροφος 1.30
5ος όροφος 1.40
Σύνολο : 6.30

β) Δαπάνη κάθε ορόφου Ισόγειο (βατό δώμα)
0,30/6.30χ 1260 =60 ευρώ .
1ος όροφος 1,00/6.30χ 1260 =200 ευρώ .
2ος » 1.10/6.30x 1.260 =220 ευρώ .
3ος » 1.20/6.30χ 1.260 =240 ευρώ .
4ος » 1.30/6.30x 1.260 =260 ευρώ .
5ος. » 1.40/6.30χ 1.260 =280 ευρώ .
Σύνολο : 1.260 ευρώ

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου - Συνολικό εμβαδό των 4 διαμερισμάτων του ορόφου Α=30 τμ., Β=40 τ.μ., Γ=50 τ.μ., Δ=80 τ.μ., δηλ. σύνολον 200 τ.μ. - Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 ευρώ .
Α διαμέρισμα. (των 30-τ.μ.) 30/200x240
= 36 ευρώ .
Β διαμέρισμα. (των 40τ.μ.) 40/200x240
= 48 ευρώ .
Γ διαμέρισμα (των 50τ.α.) 50/200x240
= 60 ευρώ
Δ διαμέρισμα (των 80τ.μ.) 50/200χ 240
= 96 ευρώ
Σύνολο: 240 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us