Υπηρεσίες που Παρέχουμε !

Αρχιτεκτονικές μελέτες • Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά. • http://www.advice4u.gr Αδειες λειτουργίας - Υγιεινομικού ενδιαφέροντος . • Ολες οι άδειες εναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής. • http://www.advice4u.gr Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. • Από 75 ευρώ στην περιοχη Αττικής. • http://www.advice4u.gr Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια,Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό. • Aπό 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής. • http://www.advice4u.gr Εξοικονόμηση κατ'οίκον •πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες . • http://www.advice4u.gr Ανακαινίσεις για ολους - θελετε να ανακαινισετε καποιο χωρο? •Μελέτη,κατασκευή,Οικονομικές τιμές Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα! • http://www.advice4u.gr Τακτοποίηση αυθαιρέτων •Αττική,υπεύθυνα,γρήγορα,οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013 •http://www.advice4u.gr Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές. •Eπικοινωνήστε με εμάς για προσφορά.,ειμαστε κοντα σας,πολυ οικονομικα! • http://www.advice4u.gr

12 Ιουλ 2017

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφωνΕπίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Άρθρο 28
Γνωστοποίηση λειτουργίας
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οπoίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.
Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται .
Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.
3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.
6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος.

Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος για την γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του καθεστώς του Ν.4442/2016


Εκδόθηκε η απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/2-6-2017 που αφορά την έναρξη λειτουργίας, από 6/6/2017, πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016.
Στην απόφαση, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι σχετικά με την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με την διαδικασία της γνωστοποίησης, ήτοι:

i. Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (ΥΑ ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017)

ii. Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, (ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017)

iii. Τουριστικών Καταλυμάτων και Κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός αυτών (ΚΥΑ ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017 και ΚΥΑ ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017), κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Α΄230), ενημερώνουμε ότι πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ο φορέας άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. επιμέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ).

Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr (https://notifybusiness.gov.gr/

1 Ιουν 2017

Μόνωση βορεινού τοίχουΜόνωση βορεινού τοίχου

Ο βορεινός τοίχος του σπιτιού μας το χειμώνα παγώνει , πολλές φορές έχει ποτίσει υγρασία, μαζεύει μούχλα ( είναι επικίνδυνη για την υγεία ,μολύνει τον αέρα ) και έχει σκάσει ο τοίχος (ο σοβάς και ο στόκος) από μέσα και μυρίζει.

Η λύση :

1. Εξωτερικά:

Παίρνουμε ένα ρολό, ένα κοντάρι και 100% ακρυλική μπογιά και βάφουμε τον τοίχο .

Αν έχουμε πρόσβαση από βεράντα είναι εύκολο.

Τι κάνουμε όμως για το υπόλοιπο, που δεν υπάρχει βεράντα;

Επειδή το να στήσουμε σκαλωσιά είναι δύσκολο , πρέπει να βάψουμε με το κοντάρι.
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες : 

A. θα πέσουν πολλές σταγόνες μπογιά κάτω. 
Πρέπει να βάλουμε ένα χαρτόνι ή ένα νάιλον ώστε να μαζεύει αρκετές σταγόνες , να ειδοποιήσουμε τους συγκατοίκους αν υπάρχουν να μαζέψουν τα απλωμένα ρούχα, να σκεπάσουμε με πλαστικό όποιο αυτοκίνητο υπάρχει, να βάλουμε εμπόδια ή ειδοποίηση για τους πεζούς .
B. Ο τοίχος από έξω είναι ήδη σκασμένος.
Σε αυτή την περίπτωση ξύνουμε το σκάσιμο και μετά σοβατίζουμε (αν είναι μεγάλο το σκάσιμο) ή στοκάρουμε, αν είναι μικρό με έτοιμο σοβά (απλά προσθέτουμε νερό) και έτοιμο στόκο (ούτε καν νερό - εντελώς έτοιμος).
Με μια σπάτουλα το απλώνουμε στο σκάσιμο και μετά από μια ώρα το βάφεις με 100% ακρυλική μπογιά.
Αν το σκάσιμο είναι σε μέρος που δεν φτάνει το χέρι ,το κάνουμε με κοντάρι.
Δένουμε ένα μυστρί στο κοντάρι με κολλητική ταινία ( heavy duty) και στοκάρουμε .
Σε αυτή την περιπτωση έχουμε πολύ υλικό που πέφτει κάτω .
2. Εσωτερικά 
Όπου έχει μούχλα παίρνουμε ένα ειδικό αντιμουχλικό από το χρωματοπώλη και με ένα σφουγγάρι πλένουμε και τρίβουμε όλα τα σημεία με μούχλα.
Μετά παίρνουμε μπογιά για εσωτερικούς χώρους και αντί να την αραιώσουμε 10% (όπως γράφει το κουτί) με νερό , την αραιώνουμε με αντιμουχλικό.
Βάφουμε τον τοίχο ή το σημείο με το πρόβλημα. αν πάρετε το ίδιο χρώμα μπογιάς με το χρώμα της μπογιάς του τοίχου μπορούμε να βάψουμε μόνο το σημείο με το πρόβλημα.
Βάζουμε μπογιά σε ένα μικρό κουβά και όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο βαφής, την αραιώνουμε . Έτσι το χρώμα ενώνεται με το παλιό.
Αν έχετε μονοκατοικία ή αν δεν υπάρχει βεράντα από πάνω που να σας προστατεύει μπορείτε να βάλετε ένα μικρό σκέπαστρο από πάνω , ώστε να μην πέφτει η βροχή κατ' ευθείαν πάνω στον τοίχο. Έτσι όταν βρέχει ο τοίχος με το μικρό σκέπαστρο θα μένει στεγνός.
Χρειάζεται ένα ίσιο ή κυματοειδές φύλλο (από ότι υλικό βρείτε) των 40 – 50 εκατοστών , το οποίο αγκυρώνετε - βιδώνετε καλά στον τοίχο .
Η εργασία γίνεται εφόσον έχει να βρέξει πάνω από εβδομάδα και έχει ηλιόλουστη ημέρα .


Χρήση υπογείων χώρων σε ισόγεια καταστήματα πολυκατοικιών


Σύμφωνα με την ΜΕ Αριθμό Πρωτ.γ1β/Γ.Π/96379/15- 28/1/2016 απόφαση της Διεύθυνσης δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγείας που έχει ΘΕΜΑ:
«Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών και χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήμα του καταστήματος»
Αναφορικά με ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση – εφαρμογή, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών , έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφή νόμο» και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
Όλα τα ανωτέρω θα αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής και θα υφίσταται νόμιμη χρήση του χώρου.
Κατά τα λοιπά, τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής θα περιλαμβάνουν ότι και κατά την μέχρι τώρα διαδικασία. ( αναλυτική εμβαδομέτρηση, χρήση χώρων, διαγράμματα ροής εργασιών, συγκρότηση –εξοπλισμός κλπ ).
Τα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, και δεν θα επικοινωνούν με κοινόχρηστους χώρους ( είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, διαδρόμους, υπόγειο, κλπ ).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΦΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΦΙΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ :

Καλησπέρα.
Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής:

Υπάρχει ένα διώροφο κτίριο (ισόγειο κατάστημα και οροφοδιαμέρισμα α ορόφου) στη Καστοριά, συνολικού ύψους 
7,00 + στέγη, με νόμιμη άδεια του 1981.

Το επιτρεπόμενο ύψος είναι 11,00 μέτρα. 


Α. Είναι δυνατόν να κατασκευάσω σοφίτα με μέγιστη επιφάνεια 50% του υποκείμενου ορόφου;

Β. Στη περίπτωση αυτή μπορώ να κατασκευάσω περιμετρικά τοιχοποιία (πάνω στην οποία θα πατήσει η νέα στέγη), ώστε να μπορώ να έχω το επιθυμητό προβλεπόμενο μέσο ύψος της σοφίτας; 


Γιατί αν ξεκινήσω την κατασκευή της τετράριχτης στέγης από το δάπεδο της οροφής του ορόφου, για να μπορέσω να έχω το επιτρεπόμενο μέσο ύψος της σοφίτας, θα πρέπει η στέγη να έχει υπερβολική κλίση και μεγάλο ύψος στον κορφιάτη.

Σας παρακαλώ, ενημερώστε με για τα άρθρα του ΝΟΚ, που θα το υποστηρίξω στην ΥΔΟΜ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
1. Σοφίτα ( Ν.Ο.Κ. αρθρο 2, παρ.81 ) είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

2. Στις σοφίτες, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των φερόντων στοιχείων καθορίζουν την προσμετρούμενη δόμηση .

Άρα λοιπόν εφόσον απαιτείται η σοφίτα να αναπτύσσεται εντός του ύψους της στέγης θα πρέπει το δάπεδο της σοφίτας (κάτω μεριά πλάκας δαπέδου σοφίτας) να βρίσκεται στην ίδια στάθμη με την δοκό που αποτελεί την έδραση της στέγης και μάλιστα με την κάτω μεριά της.

Στην προκείμενη περίπτωση για να το επιτύχετε αυτό προτείνω να κατασκευάσετε ανεστραμμένα δοκάρια , έστω μικρού ύψους και από πάνω τοιχοποιία .


Να ρωτήσετε κα την πολεοδομία αν συμφωνεί , αλλιώς υποβολή ερωτήματος στην Δ.Ο.Κ.Κ. 

Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ( Άρθρο 25 κτιριοδομικού )

1. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέου ή προσθήκη κατ' επέκταση ή καθ' ύψους υφισταμένου κτιρίου, συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 800 m3, ή ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από 1 ορόφους, απαιτείται η υποβολή μελέτης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται για την λειτουργικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
2. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής αδείας, για την ανέγερση νέου ή προσθήκης κατ' επέκταση ή καθ' ύψος υφισταμένου κτιρίου, συνολικού συντελεστή δόμησης μεγαλυτέρου των 300 m2 και συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 1.300 m3 και ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από 3 ορόφους, απαιτείται η υποβολή όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
3. Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α ́ 89) ( Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010 ), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών .
4. Στον συνολικό όγκο του κτιρίου δεν προστίθεται ο όγκος των υπογείων χώρων. Προσμετράται όμως ολόκληρος ο όγκος του ελεύθερου χώρου pilotis καθώς και των ημιυπαίθριων χώρων του κτιρίου.
5. Για τις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων ή για τμήματα κτιρίων με ειδική χρήση απαιτείται η υποβολή και κάθε άλλης μελέτης η οποία επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την ειδική χρήση, καθώς και η σχετική δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
Το άρθρο διαμορφώνεται, όπως αντικαταστήθηκε με την υπ' με την 49731/2010 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 498/ ΑΑΠ / 23.11.2010
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 25 της απόφασης 3046/304/89, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής
3. Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α ́ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών .
και στη συνέχεια, οι παράγραφοι 3. και 4. του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 4. και 5.


Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΣΟΧΉ


1. Τα άρθρα 14 έως και 33 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) καταργούνται. Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985), εφαρμόζεται το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα : Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

2. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού - πολεοδομικού επιπέδου οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Νόμου 4269/2014 ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδαφίου με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας μεταβατικής διάταξης.

Το πατάρι έχει εφαρμογή στα εκτός σχεδίου ?

Ερώτηση:
Θέλω να κατασκευάσω ένα διώροφο κτίριο με στέγη εκτός σχεδίου.
Ο όροφος είναι περίπου μισός από το ισόγειο. Έχω προεκτείνει την πλάκα του κατασκευάζοντας μικρό εσωτερικό εξώστη -πατάρι που να "βλέπει" στο σαλόνι. Το σαλόνι είναι ισόγειο με στέγη επίσης.

Το τμήμα που βρίσκεται το πατάρι, θεωρείται ισόγειο ή διώροφο ως προς το ύψος ? 
Λογικά για να έχει κύρια χρήση ο υποκείμενος όροφος και κύρια χρήση το πατάρι πρέπει να ληφθεί ως διώροφο τμήμα.

Προβάλει ως εξώστης από την πλάκα του ορόφου και κατά τα λοιπά έχει όλες τις προδιαγραφές.
Όμως ο πολεοδόμος επιμένει να το θεωρεί ισόγειο οπότε δεν μπορώ να ξεπεράσω το 5.20 μικτό με τη στέγη, και μου λέει να κάνω σοφίτα. Δηλαδή καμία σχέση με το πνεύμα του σχεδίου!
Τελικά το πατάρι έχει εφαρμογή στα εκτός σχεδίου ή όχι; Αν όχι γιατί υποτίθεται ότι ισχύει και σε αυτά;

Απάντηση :
Σύμφωνα με τον ορισμό του εσωτερικού εξώστη (παταριού), βλ. §28 του άρθρου 2 του ΝΟΚ :
Πατάρι Είναι προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδόν μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Συνεπώς το τμήμα που βρίσκεται το πατάρι θεωρείται ισόγειο ως προς το ύψος.
Επομένως επειδή το ελεύθερο ύψος χώρων κύριας χρήσης είναι 2,65μ.

Άρα Η= 2Χ2,65 μέτρα +πλάκες >5,20 μέτρα που είναι το ανώτατο ύψος με τη στέγη , και Δεν μπορείς να έχεις πατάρι εκτός σχεδίου, είτε σε ισόγειο, είτε σε διώροφο γιατί δεν βγαίνει το ύψος .

 Είναι όμως δυνατόν να εκδοθεί άδεια μόνο αν τμήμα του ισογείου που θα «υποδεχτεί» το πατάρι βυθιστεί .
 Επίσης δεν απαιτείται να είναι κύριας χρήσης το πατάρι ώστε να πάμε στο 2,65 μ.
 Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να το έχουμε βοηθητικής χρήσης οπότε να πάμε στο 2,20 μ. και με καλή μελέτη να είναι λειτουργικό όσον αφορά το ύψος.
Σχετική :
Ερωτο-απαντήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΥΔΟΜ 12η Σύσκεψη , 11ο θέμα:

Ερώτηση : Το άρθρο 11 §6.ιδ και ιε του ΝΟΚ έχει εφαρμογή και στην εκτός σχεδίου περιοχή.
Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα σε μονώροφο κτίσμα όταν κατασκευάζεται σοφίτα ή εσωτερικός εξώστης (πατάρι) να χρησιμοποιηθεί μέγιστο ύψος κτιρίου 7,50m ?
Απάντηση :
Υπάρχει η δυνατότητα όπου δεν υπάρχει συσχέτιση του επιτρεπομένου ύψους των 7,50 μ.  με τον πραγματοποιούμενο αριθμό ορόφων, π.χ. κατάστημα.
Για κατοικίες που το μέγιστο ύψος μονώροφου τμήματος είναι 4,00 +1,20 μ. στέγη ,δεν μπορεί να γίνει .

θερμομόνωση ΟΡΟΦΗΣ PILOTIS


Νομικό Συμβούλιο του κράτους : Απόφαση 384/1993


Περίληψη Ερωτήματος:

Ερωτάται, σχετικά με τις δαπάνες θερμομόνωσης της οροφής της πυλωτής πολυκατοικίας για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό,
α) ποιος είναι ο χαρακτήρας των δαπανών αυτών (κοινόχρηστες ή ατομικές),
β) αν μπορεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης να επιβάλλει στους μειοψηφούντες συνιδιοκτήτες την υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες αυτές,
γ) πως θα πρέπει να γίνεται η κατανομή των δαπανών αυτών και
δ) αν θα απαιτηθεί θέσπιση νέας κανονιστικής διάταξης γενικής ισχύος, σε περίπτωση που θα θεωρηθεί ότι πρέπει να τηρηθεί διαφορετικός τρόπος κατανομής των δαπανών αυτών από τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό για τις κοινόχρηστες δαπάνες.
Για το παραπάνω ερώτημα το Β' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ως ακολούθως:

( Σημείωση : Από τα στοιχεία που δίδονται με το ερώτημα, όπως διευκρινίστηκαν προφορικά, προκύπτει,

α) ότι το ερώτημα αναφέρεται σε πολυκατοικίες που κτίστηκαν μέχρι και το 1979, όταν τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων, για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο για κατασκευή εκ των υστέρων θερμομόνωσης της οροφής της πυλωτής και

β) ότι η δαπάνη θερμομόνωσης της pilotis θα είναι προς όφελος όλων των χωριστών ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας (οι οποίες δεν διαθέτουν σύστημα αυτόνομης θέρμανσης), αφού θα προκύψει για όλες αυτές τις ιδιοκτησίες οικονομική ωφέλεια από την μείωση κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, αλλά η ποιοτική ωφέλεια από την αύξηση της άνεσης θα είναι συγκριτικά μεγαλύτερη στον πρώτο πάνω από την πυλωτή όροφο απ' ότι στους άλλους ορόφους. )
α. Η δαπάνη για τη θερμομόνωση της οροφής της πυλωτής πολυκατοικίας, αφού αναφέρεται σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο πράγμα της πολυκατοικίας και αποβαίνει σε όφελος όλων των χωριστών ιδιοκτησιών αυτής, αποτελεί κοινό βάρος, ήτοι δαπάνη κοινόχρηστη.
β. Το ζήτημα, αν η θερμομόνωση της οροφής της πυλωτής αποτελεί δυσαναλόγως δαπανηρή προσθήκη με την αναφερόμενη παραπάνω έννοια, θα κρίνεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως (πολυκατοικίας).
Έτσι, στις περιπτώσεις που θα θεωρείται ότι δεν πρόκειται για δυσαναλόγως δαπανηρή προσθήκη, θα νέμεται κατά την προβλεπόμενη για τις κοινόχρηστες δαπάνες αναλογία.

Απεναντίας, στις περιπτώσεις που θα θεωρείται, ότι πρόκειται για δυσαναλόγως δαπανηρή προσθήκη, θα απαιτείται κοινή απόφαση όλων των συνιδιοκτητών, με την οποία θα καθορίζεται και ο τρόπος κατανομής της σχετικής δαπάνης.
Και στις τελευταίες όμως αυτές περιπτώσεις (που θα απαιτείται κοινή συμφωνία) θα μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου Ν 1562/1985, η πλειοψηφία τουλάχιστον του 65% των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας να ζητεί από το δικαστήριο συμπλήρωση του Κανονισμού, ώστε να περιλάβει και σχετική με τη δαπάνη της θερμομόνωσης της πυλωτής ρύθμιση (από ποιους θα αποφασίζεται η πραγματοποίηση αυτής της δαπάνης και πως θα κατανέμεται στους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας), επικαλούμενη ότι η συμπλήρωση αυτή του Κανονισμού είναι αναγκαία για τη λειτουργία της συνιδιοκτησίας, γιατί εξαιτίας του κενού δημιουργούνται διαφωνίες και έριδες μεταξύ των συνιδιοκτητών και δεν μπορεί να αποφασιστεί με κοινή συμφωνία η θερμομόνωση της πυλωτής η οποία κρίνεται απαραίτητη από την πλειοψηφία.

30 Μαρ 2017

Για την έκδοση αδείας εργαστηρίου παρασκευής φαγητού(catering)

 

Παντελής Παπακωνσταντίνου
τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

Ερώτηση :

Για την έκδοση αδείας εργαστηρίου παρασκευής φαγητού(catering) απευθύνομαι στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και μετά στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής?
Απάντηση :
Συνάδελφε

Περιγραφή παρεχομένης Υπηρεσίας της λειτουργίας μονάδας παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών (catering) :

Είναι οι εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μαγειρεμένων φαγητών, στο βαθμό που χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες μη μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (νωπό κρέας, νωπό κρέας πουλερικών, νωπά αλιεύματα) μαζί με προϊόντα φυτικής προέλευσης ( λαχανικά ) ,υπόκεινται δε σε ,
• Υποχρέωση έγκρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004
• Αδειοδοτούνται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής
έχουν δραστηριότητα μεταπώλησης και δεν διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στον τελικό καταναλωτή .


ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ NEWSLETTER της advice4u με χρηστικές πληροφορίες συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα επικοινωνίας που θα δεις αν πατήσεις στη σελίδα

κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας δεν προσμετρώνται σε συντελεστή δόμησης. Για να κατασκευαστούν τι άδεια εκδίδεται;

Παντελής Παπακωνσταντίνου
τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

Ερώτηση :
Βάσει ΝΟΚ (αρθρ 11, παρ. 6 περιπτώσεις στ και κζ) κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας δεν προσμετρώνται σε συντελεστή δόμησης. Για να κατασκευαστούν τι άδεια εκδίδεται; Μικρής κλίμακας;

Απάντηση :
Συνάδελφε κανονική άδεια δόμησης .
Μικρής κλίμακας εκδίδεται μόνο για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 27 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή κατά τον χρόνο ανέγερσής τους ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα και η σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν .
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ NEWSLETTER της advice4u με χρηστικές πληροφορίες συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα επικοινωνίας που θα δεις αν πατήσεις στη σελίδα
http://www.advice4u.gr/advices_form/contact1.html

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π. ΧΩΡΟΥΣ


Παντελής Παπακωνσταντίνου
τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π. ΧΩΡΟΥΣ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/79, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση αδείας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφενείων, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενεργείας τεχνικών παιγνίων και γενικά καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 1125278/1435/97 και Ε.Φ.ΚΥ Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκτός άλλων, είναι η κύρια είσοδος και έξοδος του καταστήματος να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει προαύλιο η απόσταση μετράται από την είσοδο ή έξοδο του προαυλίου των σχολείων.
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ NEWSLETTER της advice4u με χρηστικές πληροφορίες συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα επικοινωνίας που θα δεις αν πατήσεις στη σελίδα
http://www.advice4u.gr/advices_form/contact1.html

10 Ιαν 2017

Προτεινόμενη Στεγανοποίηση ταράτσας με μικρό κόστος.Τα υλικά που απαιτούνται κοστίζουν περίπου 55-60 ευρώ.
Οι μονώσεις με ελαστομερή ή με ασφαλτόπανα είναι ακριβές , δεν συμφέρουν και είναι στην ουσία επικάλυψη με μια πλαστική μεμβράνη
1. Μονώσεις με ελαστομερή.
 Άλλο μειονέκτημα εκτος του οτι είναι ακριβές είναι ότι αν γίνει έστω και μια τρύπα στην μεμβρανη , θα περάσει μέσα νερό, θα εγκλωβιστεί μεταξύ   τοίχου και μόνωσης και θα έχουμε  υγρασία! Το νερό εκεί  δεν πρόκειται να εξατμιστεί ποτέ.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και όταν συμβαίνει ξύνεται  όλη η  ταράτσα για να αφαιρεθεί το πανάκριβο ελαστομερές.

2. Μονώσεις με ασφαλτόπανα
Τα ασφαλτόπανα είναι επίσης ακριβά και προσθέτουν 4 με 5 κιλά βάρους ανά μ2 στο υψηλότερο σημείο της οικοδομής.

3. Σύγκριση ελαστομερούς και ασφαλτόπανου
Τα ασφαλτόπανα είναι σαφώς πολύ καλύτερη λύση και για θερμομόνωση και για υγρομόνωση , είναι όμως πολύ ακριβότερη.
4. Ποια είναι η οικονομικότερη λύση για υγρομόνωση και σχετική θερμομόνωση;
Προτείνουμε την  εξής λύση που υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
Σημείωση : Η εργασία πρέπει να γίνει  με καλό καιρό .
1. Πλένουμε την ταράτσα με νερό με πίεση ( προτείνω πιεστικό μηχάνημα )  έτσι ώστε να καθαρίσει από βρύα, λειχήνες και πιθανά  άμμο .
Σημείωση : Το πλύσιμο με πιεστικό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις ταράτσες υπάρχει ένα στρώμα άμμου, βρύων και λειχήνων το οποίο έχει πετρώσει και δεν φεύγει με τη σκούπα, αλλάζει όμως όγκο με τις αλλαγές θερμοκρασίας , με αποτέλεσμα να σπάει το στρώμα της λεπτής πίσσας και της μπογιάς που θα εφαρμόσουμε .
Όπου υπάρχουν βρύα, συνήθως υπάρχουν και ρωγμές.
Αν δεν υπάρχει ρωγμή απλά τα βρύα φύτρωσαν σε επικαθήμενη λάσπη - άμμο.
Αν όμως είναι ρωγμή καλό είναι να την καθαρίσετε για να εισχωρήσει μέσα της η μόνωση.
2.  Την άλλη μέρα όταν  στεγνώσει , αγοράζουμε  5 λίτρα πίσσα από το χρωματοπωλείο ( Η  πίσσα είναι σαν μπογιά και δεν λιώνει το καλοκαίρι από τον ήλιο , είναι δε υγρομονωτική  ) και  2 λίτρα βενζίνη από το βενζινάδικο.
Ρίχνουμε   μισό λίτρο βενζίνη στα  5 λίτρα πίσσας και με ένα πινέλο περνάμε σε όλες τις ρωγμές.
Πρέπει να διαποτιστεί η  ρωγμή.
Αν η ταράτσα έχει πλάκες ή πλακάκια , περνάμε  τις ενώσεις τους, ανεξάρτητα αν  έχουν ρωγμές. 
3. Την άλλη μέρα όταν  έχει στεγνώσει η πίσσα εντελώς  ρίχνουμε  την υπόλοιπη βενζίνη  στη πίσσα που έχει απομείνει και με ένα ρολό διαποτίζουμε όλη την ταράτσα.  
4.  Μετά 2 έως  3 ώρες με ένα ρολό περνάμε  όλη την ταράτσα με Λευκό ακρυλικό χρώμα ,  όχι μονωτικό ταράτσας που είναι πανάκριβο. 
5. Στη συνέχεια μετά 1-2 ώρες με το ίδιο ρολό περνάμε σταυρωτά ένα δεύτερο χέρι με Λευκό ακρυλικό χρώμα στο οποίο έχουμε προσθέσει  και λίγη άμμο μέσα στην σκάφη.
Η άμμος είναι πολύ φθηνή (1 ευρώ το σακί), κολλάει με τη μπογιά και την προστατεύει από τον ήλιο.

Κόστος εργασίας :
Για πρώτη εφαρμογή σε ταράτσα 100 τετραγωνικών περίπου 55 - 60  ευρώ στην Αθήνα. 

Συντήρηση :
Κάθε Σεπτέμβρη, ανεβαίνουμε  στην ταράτσα και κάνουμε ένα έλεγχο για τις πιθανές ζημιές  που μπορεί να έχει κάνει ο ήλιος.
Αν δείτε ότι η μπογιά έχει χαλάσει πράγμα σπάνιο, τότε περάστε ένα ελαφρύ χέρι ακρυλική μπογιά. Το βάψιμο της ταράτσας είναι παιχνιδάκι.
Τον χειμώνα έχουμε  απόλυτη στεγανότητα και έχουμε διαφορά στη θερμοκρασία του σπιτιού,  χειμώνα – καλοκαίρι .
Χρειάζεται επανάληψη της εργασίας με ένα χέρι μπογιά κάθε 3 χρόνια

Who is among us