Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

2 Ιουν 2016

Υπαιθρίου στασίμου εμπορίου Άδεια λειτουργίας
Α. ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Β. ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ
Αδειοδοτούσα αρχή : Δήμος
(Δικαίωμα απόκτησης άδειας έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) δεν συνδέονται τα ίδια με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.
(β) όπως η περίπτωση 5.
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (του ενδιαφερομένου).
3. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/94) Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με 3 τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (δήμων-κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας πολυτέκνων).
5. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται κατά περίπτωση, ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων: α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα, γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α), δ) άτομα με αναπηρία πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)      Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α΄) και 1642/1956 (125 Α΄).
2)      Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν.
3)      Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας και Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών (π.χ. καταλληλότητα καντίνας).
4)      Δημοτική ενημερότητα (από το γραφείο 4 του Δήμου Ηρακλείου)
5)      Αποδεικτικό είσπραξης Δημοτικού τέλους με την παραλαβή της άδειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us