Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

5 Ιουν 2015

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Παράγραφος 2 του άρθρου 5 ΤΟΥ Ν. 1221/1981)τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr
1. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμάς (ευρώ  σήμερα) ,  βάσει της αξίας γης ανά Τετραγωνικόν μέτρον γηπέδου, εφ’ου το Κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ '  όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:

α) Δια συντελεστήν δομήσεως μικρότερον ή ίσον προς ένα (1)  ή ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτουμένην δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνειαν , εκπεφρασμένην εις απόλυτον αριθμόν ,  ως η επιφάνεια αύτη ορίζεται ειδικότερον υπό των Π. Δ/των παραγράφων 1  και 2 του άρθρου 2  του παρόντος.

β) Δια συντελεστήν δομήσεως μεγαλύτερον του ένα (1)   η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ως εις την ως άνω περίπτωσιν (α)  διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως .

Άρα ισχύει :


1.       ΣΔ μικρότερο του 1 , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25
2.       ΣΔ μεγαλύτερο του 1 , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ.

2. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται,  κατά τας διατάξεις του παρόντος ,  η καταβολή μειωμένης εισφοράς, αύτη καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4)  της κατά την προηγουμένην
Παράγραφον προκυπτούσης .

Άρα έχουμε στην περίπτωση αλλαγής χρήσης (  μειωμένη εισφορά ):


1.       ΣΔ   μικρότερο του 1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/4
2.       ΣΔ μεγαλύτερο του 1 , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ./4

Τον Σ.Δ. και την αξία γης τα βρίσκουμε από πρόγραμμα , ή σε περίπτωση που δεν έχουμε από γνωστό συμβολαιογράφο .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us