Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

8 Απρ 2015

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος


Αγαπητέ Αναγνώστη .
Αν προτίθεσαι να εκτελέσεις κάποια εργασία που άπτεται του γνωστικού μας πεδίου και είναι από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα υπηρεσίες ή «ποιοι είμαστε» της http://www.advice4u.gr , ρίξε μία ματιά και αν θέλεις επικοινώνησε μαζί μας .
Σε ευχαριστώ
Παντελής Παπακωνσταντίνου
τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr
1. Ποιος είναι αρμόδιος για τα αρτοποιεία και ποιος για τα πρατήρια άρτου;

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείου χορηγείται από την Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγείας της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 2 ν. 3526/2007).
Αντίθετα, για τα πρατήρια άρτου αρμόδιοι είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α 68), οι ρυθμίσεις των διατάξεων που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των οποίων την άδεια εκδίδουν οι πρωτοβάθμιοι
OΤΑ, έχουν εφαρμογή και για τα πρατήρια άρτου. Σχετικές είναι και οι διατάξεις του ν. 3526/2007.

2.Ποιος είναι αρμόδιος για τις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες);

Επισημαίνεται, καταρχήν, ότι για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών εγκαταστάσεων χορηγεί άδεια ο Ε
OΤ (ν. 3536/2007). Για τις λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές (πλην των ιδιωτικών) χορηγείται, χωρίς διαδικασία προέγκρισης, άδεια λειτουργίας από τον οικείο OΤΑ βάσει της Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. Η εν λόγω άδεια αναφέρεται μόνο στους υγειονομικούς όρους που πρέπει να πληροί η κολυμβητική δεξαμενή. Αν η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργεί εντός αθλητικής εγκατάστασης, ο αρμόδιος φορέας πρέπει να υποβάλλει ως δικαιολογητικό και την άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής από τον οικείο δήμο στην Περιφέρεια, η οποία εκδίδει στην συνέχεια την άδεια της αθλητικής εγκατάστασης. (ΥπΕσΔΔΑ 53039/11-10-2006).

3. Απαιτείται γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου;

Τα ζητήματα που αφορούν τους παιδότοπους ρυθμίστηκαν με την ΚΥΑ 36873/2007, η οποία ορίζει την έννοια του «παιδότοπου».
Σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής, για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, μετά από προέγκριση, κατά την διαδικασία του άρθρου 80 του ΔΚΚ, εκτός αν πρόκειται για λειτουργία παιδότοπου σε χώρο όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, όπως ΚΥΕ, ξενοδοχεία κλπ.

4. Απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης άδειας λειτουργίας για παιδότοπο που λειτουργεί εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (λ.χ. καφέ σνακ μπαρ);

Δεν απαιτείται έκδοση ιδιαίτερης άδειας. Εάν ο παιδότοπος θα λειτουργήσει σε ΚΥΕ το οποίο ήδη διαθέτει δική του άδεια, απαιτείται αντικατάσταση της τελευταίας με νέα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 36873/07 για τους παιδότοπους.
«1.Επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κ.λ.π.. Στην περίπτωση αυτή, ο παιδότοπος πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 6 της παρούσας. 2. Για τη λειτουργία του παιδότοπου του άρθρου αυτού, δεν εκδίδεται ξεχωριστή άδεια, αλλά αυτή περιλαμβάνεται στην άδεια για την άσκηση των λοιπών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη λειτουργία παιδότοπου σε χώρο που ήδη ασκείται διαφορετική δραστηριότητα για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια, αντικαθίσταται η άδεια αυτή με νέα, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η λειτουργία του παιδότοπου».

5. Απαιτείται ειδικότερη άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου σε μικτά καταστήματα;

Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης διαδικτύου (ΥΑ 1107414/1491/ΤΕΦ/03), εκδίδεται από το δήμαρχο, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρ. 2 παρ. 3 της ΚΥΑ). Εάν όμως η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται σε ΚΥΕ, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της ΚΥΑ 10551/2007, απλώς αντικαθίσταται η άδεια του ΚΥΕ με την προσθήκη της δραστηριότητας «παροχή υπηρεσιών διαδικτύου».

6. Για την άδεια που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων-Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδιών (Λούνα-Παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.) ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τα ΚΥΕ;

Oι εν λόγω επιχειρήσεις δεν είναι ΚΥΕ, αλλά ο ίδιος ο νομοθέτης ορίζει στο άρθρο 81 ΚΔΚ ότι απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με την διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 ΚΔΚ (δηλ. αυτές που αφορούν τα ΚΥΕ), και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων για κάθε μια από τις εν λόγω επιχειρήσεις διατάξεων
.
7. Ποιος χορηγεί την άδεια και με ποια διαδικασία για την ίδρυση κτηνοτροφικής επιχείρησης;

Η κτηνοτροφική επιχείρηση δεν είναι ΚΥΕ. Απαιτείται όμως άδεια του οικείου
OΤΑ (άρθρο 8 YΔ Y1β/2000/95, ΦEK B 343). Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν υπάγονται στο καθεστώς και τις διαδικασίες του άρθρου 80 ΚΔΚ. Εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στο νόμο, το τεκμήριο της σχετικής αρμοδιότητας ισχύει υπέρ του δημοτικού συμβουλίου. Συνεπώς η σχετική άδεια χορηγείται από τον δήμαρχο κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

8. Η απόφαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με την άδεια λειτουργίας ΚΥΕ σε αρχαιολογικούς χώρους είναι δεσμευτική για τα λοιπά διοικητικά όργανα;

Η εν λόγω απόφαση του ΥΠΠ
O, όταν είναι αρνητική, περιέχει την εκτίμηση ότι από τη λειτουργία ΚΥΕ εντός αρχαιολογικών χώρων επέρχεται άμεση ή και έμμεση βλάβη στα μνημεία. Η εκτίμηση αυτή είναι δεσμευτική για τα διοικητικά όργανα που επιλαμβάνονται μεταγενεστέρως της υποθέσεως, μεταξύ των οποίων είναι και το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση ή την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, η οποία έχει εκδοθεί χωρίς προηγούμενη άδεια ή έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (άρθρο 50 του ΚΝ 5351/1932 και 10 παρ. 1 του ν.3028/2002 πρβλ. Επίσης 381/2004 ΣτΕ και ΝΣΚ 76/2006).

9. Για την άδεια λειτουργίας ΚΥΕ σε διατηρητέα κτίρια απαιτείται η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού;

Η άδεια ΚΥΕ χορηγείται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, ωστόσο, προϋπόθεση για την χορήγησή της αποτελεί η σχετική έγκριση του φορέα που τα χαρακτήρισε ως διατηρητέα, δηλ. των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ ή αντίστοιχα (λ.χ. σε «ιστορικούς τόπους») του ΥΠΠ
O (ή εκεί όπου έχουν μεταβιβαστεί οι σχετικές αρμοδιότητες, των Υπουργείων Μακεδονίας-Θράκης και, αντίστοιχα, Αιγαίου). Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002, «Για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, …..,απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου». Επίσης, στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση του ΥΠΠO, «αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης».

Τα ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ στο υπό έκδοση βιβλίο μου: ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,Που θα κυκλοφορήσει λόγω μεγέθους σε δυο τόμους , ο καθένας των οποίων θα πωλειται 19 ευρώ ο καθένας και σε ένα τόμο που θα είναι πλήρης και θα πωλείται 33 ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us