Υπηρεσίες που Παρέχουμε !Υπηρεσίες που Παρέχουμε : 1. Αρχιτεκτονικές μελέτες, Νέα και Υφιστάμενα κτίρια-Οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά, 2.Άδειες λειτουργίας - Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Λοιπών Επιχειρήσεων, Όλες οι άδειες έναρξης, λειτουργίας καταστήματος από 900 ευρώ , περιοχή Αττικής, 3.Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοση, Από 75 ευρώ στην περιοχή Αττικής, 4.Βεβαιώσεις Μηχανικών, Βεβαίωση για συμβόλαια, Βεβαίωση Νομιμότητας από μηχανικό, από 100 ευρώ για μεταβιβάσεις , Γονικές παροχές στην περιοχή Αττικής, 5.Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρόγραμμα εξοικονομώ για ΑΤΤΙΚΗ, Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες - Ανακαινίσεις για όλους, 6.θέλετε να ανακαινίσετε κάποιο χώρο? Μελέτη, κατασκευή, Οικονομικές τιμές Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά, 7.Τακτοποίηση αυθαιρέτων στην Αττική, υπεύθυνα, γρήγορα, οικονομικά από 500 ευρώ ,τηλ. 2130235013, 8. Αρχιτεκτονική ,Διακόσμηση - Σύγχρονο design ,Οικονομικές τιμές, Επικοινωνήστε με εμάς για προσφορά, είμαστε κοντά σας, πολύ οικονομικά

30 Απρ 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΩΔΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ .1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του ιδρυόμενου ιδρύματος, οι Σχολές και τα Τμήματα αυτού και η θέση (Δ/νση) στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το Ωδείο ή η Μουσική Σχολή ή το Παράρτημα αυτού εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο αρ.10 παρ.13γ του Ν.3207/2003)
2.Αποδεικτικό σπουδών και λοιπών ενδεχομένως προσόντων (τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
3.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
4.Υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο αιτών είναι άνδρας, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
5.Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο ότι α) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., β) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας δ) δεν είναι μουσικός σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα o ίδιος, ή σύζυγος αυτού, ή συγγενής εξ αίματος, ή αγχιστείας α’ βαθμού, ε) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυμβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), στ) δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, ζ) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος
6.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που να φανερώνει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για λιποταξία ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές αρχές ΔΙΑΔΠ/22863/16-10-2006) (Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).
7.Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο, αξίας 440 €, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).
8. Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α) ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β) ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ) η διεύθυνση και ο αριθμός.
9.Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος). Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α) ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β) ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ) η διεύθυνση και ο αριθμός.
10.Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
11.Αντίγραφο άδειας οικοδομής, θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδομίας.
12.Μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.
13.Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσμα που θα λειτουργήσει το εκπαιδευτήριο.
14.Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια απ` αυτήν.

Επιπλέον :
(εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο)
1.Αντίγραφο του καταστατικού του αιτούμενου την ίδρυση του Ιδρύματος Νομικού Προσώπου
Αντίγραφο της Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύματος σε Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου ή τους διοικούντες το νομικό πρόσωπο εφ΄ όσον αποφασισθεί από το Νομικό Πρόσωπο η διοίκηση του Ιδρύματος από Επιτροπή.
2. Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5 και 6 που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της τυχόν συσταθείσας προς διοίκηση του Ιδρύματος Επιτροπής
(εφόσον πρόκειται για το Δήμο):
Αντίγραφο Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της Διοίκησης του Ιδρύματος σε τριμελή Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή δημότες.
Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5 και 6 που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε μέλος της Επιτροπής {Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που αιτείται ο Δήμος την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου (δικαιολογητικό 7)}.#

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αφού υποβληθεί αίτηση με τα προβλεπόμενα εκ της οικείας νομοθεσίας δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), (1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου), αυτά διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή της παρ. δ. του αρ.10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) προκειμένου να ενεργήσει έλεγχο των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων. Η Επιτροπή στη συνέχεια διενεργεί αυτοψία στο υπό ίδρυση ωδείο/μουσική σχολή/παράρτημα και υποβάλει έκθεση αυτοψίας (πρακτικό) στην Υπηρεσία μας.
Εφόσον το πρακτικό βεβαιώνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή ή το παράρτημα αυτού, και ο αιτών έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966), η Υπηρεσία μας εκδίδει απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης ωδείου/μουσικής σχολής ή παραρτήματος αυτού , μέχρι 31 Ιουλίου (αρ.10 παρ. γ του Ν. 3207/2003) η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Απαγορεύονται προσωνυμίες ξενόγλωσσες ή λέξεις όπως Ακαδημία, Ανώτατη, Εθνικό, Ελληνικό, Μουσικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Μουσικής κ.λ.π.
2.Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3.Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

Προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κτίριο για στέγαση Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παράρτημα αυτού :

 1. Το Μουσικό Εκπαιδευτήριο στεγάζεται σε ενιαίο κτίριο ή ενιαίο συγκρότημα κτιρίων.

 1. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας όταν πρόκειται να στεγαστεί Ωδείο, και τρεις (3) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας όταν πρόκειται να στεγαστεί Μουσική Σχολή ή παράρτημα αυτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει γραφείο και χώρο αναμονής και οι διάδρομοί του να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 m.

 1. Από τις αίθουσες διδασκαλίας μία τουλάχιστον αίθουσα να έχει εμβαδόν 16m2 και οι λοιπές τουλάχιστον 10 m2

 1. Το ύψος των αιθουσών να είναι καθαρό 2,80m και η σχέση μήκους προς πλάτος να μην ξεπερνά το 2:1.

 1. Οι αίθουσες διδασκαλίας να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Κατά τις νυχτερινές ώρες επιβάλλεται άπλετος τεχνητός φωτισμός, ελεύθερος από σκιές (η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με την υπόδειξη της Επιτροπής Κτιριολογικού Ελέγχου).

 1. Δεν επιτρέπεται οι αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε χώρους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι κυρίας χρήσεως (υπόγεια, αποθήκες, πατάρια, γκαράζ κ.λπ.).

 1. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν πλάτος μεγαλύτερο των 0,90 m. Σε περιπτώσεις παλαιών κτιρίων (π.χ. διατηρητέων) θα υποδεικνύεται η προσφορότερη λύση από την αρμόδια επιτροπή κτιριολογικού ελέγχου.

 1. Το μουσικό εκπαιδευτήριο πρέπει να έχει δύο τουαλέτες (χωριστά αγοριών και κοριτσιών) που να πληρούν τους όρους υγιεινής. Τα είδη υγιεινής πρέπει να είναι λευκού χρώματος και οι τοίχοι να είναι επενδυμένοι με πλακάκια λευκού χρώματος μέχρι ύψους 1,80 m. Πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, καθώς και λαμπτήρες ασφαλείας.

 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών για διακόσμηση (π.χ. κουρτίνες, μοκέτες, νάυλον κ.λπ.)

 1. Να υπάρχει πυρασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφάλειας για παιδιά.

 1. Να υπάρχει έξοδος κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της. Η έξοδος κινδύνου καθορίζεται κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής κτιριολογικού ελέγχου, ανάλογα με το ύψος του κτιρίου και το δυναμικό του εκπαιδευτηρίου.

 1. Το ελεύθερο ύψος των πατημάτων του κλιμακοστασίου μέχρι τον ουρανό αυτού (ύψος διελεύσεως) σε μονοκατοικίες να μην είναι μικρότερο του 1,80 m και σε πολυκατοικίες μικρότερο των 2m.

 1. Τα κιγκλιδώματα βεραντών και κλιμακοστασίων να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,10 m.

 1. Να υπάρχει θέρμανση (όχι σόμπες πετρελαίου ή γκαζιού).

 1. Να υπάρχει, όπου είναι απαραίτητο, ηχομόνωση, εφ` όσον συντρέχουν λόγοι.

 1. Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην είσοδο, διάδρομο, έξοδο κινδύνου και απόληξη κλιμακοστασίου κινδύνου.

 1. Το εκπαιδευτήριο μπορεί να στεγάζεται και στον τρίτο υπέρ το ισόγειο όροφο.

 1. Κατά το στάδιο της τελικής αυτοψίας οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα μουσικά όργανα.

 1. Δεν επιτρέπεται διδασκαλία μαθημάτων σε χώρους του εκπαιδευτηρίου εκτός εκείνων για τους οποίους έχει εκδοθεί η άδεια.
Βλέπε και http://www.advice4u.gr/ , http://www.advice-4u.blogspot.gr/
τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Who is among us